Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Myr _

Inom begreppet myr ingår mossar och kärr.

Mossen får enbart sitt vatten från nederbörd som regn och snö medan kärret får vatten från omkringliggande marker och nederbörd. Mossen blir därför näringsfattig och artfattig medan kärret är mer näringsrikt och kan vara allt från artfattigt till artrikt.

Myrarna är viktiga miljöer för både växter och djur, men de fyller också en viktig betydelse för oss människor genom att de har en vattenrenande effekt. De är som biologiska filter genom att de binder kväve, fosfor och tungmetaller. Myrar kan ta emot mycket vatten och är därför ett skydd mot plötsliga översvämningar.

Myr i Värmland på hösten
Myr i Värmland på hösten

Djur som normalt finns i livsmiljön

Däggdjur

Bisamråtta

Brunbjörn

Bäver

Grävling

Hermelin

Iller

Järv

Mårdhund

Rödräv

Utter

Vattennäbbmus

Vattensork

Vessla

Älg

Fåglar

Berguv

Bivråk

Blå kärrhök

Blåmes

Bläsand

Brun kärrhök

Brunand

Enkelbeckasin

Entita

Fasan

Fiskgjuse

Fjällvråk

Gravand

Grågås

Gråhäger

Gräsand

Gök

Havsörn

Hornuggla

Jorduggla

Kanadagås

Kattuggla

Knölsvan

Koltrast

Korp

Kricka

Kråka

Kungsfiskare

Kärrsångare

Ladusvala

Ljungpipare

Mindre hackspett

Näktergal

Ormvråk

Orre

Pilgrimsfalk

Ringduva

Röd glada

Rödhake

Rördrom

Rörhöna

Rörsångare

Skrattmås

Sothöna

Sparvhök

Stjärtmes

Storskarv

Storspov

Sångsvan

Tofsvipa

Trana

Trädgårdssångare

Vigg

Fiskar

Brax

Elritsa

Gädda

Karp

Mört

Ruda

Sandkrypare

Sarv

Småspigg

Storspigg

Sutare

Ål

Kräldjur och groddjur

Grönfläckig padda

Klockgroda

Långbensgroda

Lökgroda

Lövgroda

Mindre vattensalamander

Snok

Strandpadda

Större vattensalamander

Vanlig groda

Vanlig padda

Åkergroda

Ätlig groda

Insekter och spindeldjur

Allmän ryggsimmare

Allmän skräddare

Allmän sävslända

Blågrön mosaikslända

Bred trollslända

Brun mosaikslända

Fjädermyggor

Fyrfläckad trollslända

Gulbrämad dykare

Klodyvel

Kärrspindel

Limnephilus rhombicus

Ljus u-flickslända

Mygga

Phryganea grandis

Röd flickslända

Stavlik vattenskorpion

Stor buksimmare

Vattenbi

Vattenspindel

Blötdjur, kräftdjur och andra djur

Allmän målarmussla

Blodigel

Dammussla

Flodkräfta

Grenig sötvattensvamp

Grön hydra

Hästigel

Mindre dammvattenloppa

Posthornssnäcka

Stor bärnstenssnäcka

Stor dammsnäcka

Sötvattengråsugga

Sötvattensmärlkräfta